صفحه نخست    اخبار

اخبار

بازار تجهیزات پزشکی در سال 97 حدود 2/5 میلیارد دلار که میزان واردات 1/7 میلیارد دلار و ارزش تولید داخل 800 میلیون دلار

 ممنوعیت واردات 320 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید داخل مشابه

بازار تجهیزات پزشکی در سال 97 حدود 2/5 میلیارد دلار که میزان واردات 1/7 میلیارد دلار و ارزش تولید داخل 800 میلیون دلار

بازار تجهیزات پزشکی در سال 97 حدود 2/5 میلیارد دلار که میزان واردات 1/7 میلیارد دلار و ارزش تولید داخل 800 میلیون دلار

 ممنوعیت واردات 320 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید داخل مشابه

بازار تجهیزات پزشکی در سال 97 حدود 2/5 میلیارد دلار که میزان واردات 1/7 میلیارد دلار و ارزش تولید داخل 800 میلیون دلار